תקנות המשכון (סדרי רישום ועיון), התשנ"ד-1994 1

 

 

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4(3) ו-25 לחוק המשכון, התשכ"ז-1967 (להלן - החוק), באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק-יסוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה:

 

הגדרות [תיקונים: התשנ"ט (מס' 2), התשס"ה]

1.         בתקנות אלה -

"אמצעי חתימה", "אמצעי לאימות חתימה", "חתימה אלקטרונית מאובטחת" ו"מסר אלקטרוני" - כהגדרתם בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001 (להלן - חוק חתימה אלקטרונית);

"אתר המאגר" - אתר אינטרנט להגשת בקשות למאגר שאת כתובתו פרסם הרשם ברשומות;

"כלי תחבורה" - כל אחד מנכסים אלה:

(1)    רכב הרשום בישראל לפי פקודת התעבורה;

(2)    כלי טיס שנרשם בישראל לפי תקנות הטיס (רישום כלי טיס וסימונם), התשל"ד-1973 (להלן - תקנות הטיס);

(3)    ציוד הנדסי שהוא ציוד כמשמעותו לפי חוק רישום ציוד הנדסי, התשי"ז-1957 (להלן - חוק ציוד הנדסי);

"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"מספר זיהוי" -

(1)    לגבי יחיד תושב ישראל - מספר זהותו על פי מרשם האוכלוסין כמשמעותו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965 (להלן - מרשם האוכלוסין);

(2)    לגבי יחיד שאינו תושב ישראל - מספר דרכונו במדינה שבה הוצא הדרכון;

(3)    לגבי תאגיד הרשום בישראל - מספר הרישום שלו;

(4)    לגבי תאגיד שאינו רשום בישראל (להלן - תאגיד חוץ) - מספר הרישום, אם יש לו מספר רישום, במדינה שבה הוא רשום;

"מספר פעולה" - המספר הסידורי של פעולת רישום במאגר לפי הודעה שקיבל הרשם כאמור בתקנה 4(ב);

"סימן רישוי" - מספר או סימן הרישוי של כלי תחבורה כמפורט להלן:

(1)    רכב - המספר הרשום בלוחית הזיהוי שלו לפי תקנה 300 ולפי התוספת השלישית לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961;

(2)    כלי טיס - סימני הלאומיות הישראליים וסימני הרישום הישראליים כמפורט בתקנה 40 לתקנות הטיס;

(3)    ציוד הנדסי - מספר הרישום כאמור בסעיף 7 לחוק ציוד הנדסי;

"מספר רישום המשכון" - המספר הסידורי של הודעת מישכון במאגר;

"נספח" - נספח שיצורף, לפי הענין, לטפסי הודעה שבתוספת הראשונה שהוא אחד מאלה:

(1)    נספח א' - רשימת חייבים או נושים נוספים;

(2)    נספח ב' - רשימת נכסים נוספים;

(3)    נספח ג' - פרטים נוספים להודעה על שינוי פרטי המישכון;

"רשם הגורמים המאשרים" - הרשם שמונה לפי סעיף 9 לחוק חתימה אלקטרונית.

 

הקמת לשכות רישום [תיקון התשנ"ט (מס' 2)]

2.         (א)   לשכת רישום משכונות (להלן - לשכה) מוקמת בזה בכל מחוז מן המפורטים להלן בטור א', במען המפורט לצדו בטור ב':

 

 

טור א'          טור ב'

לשכה            מענה

ירושלים         רחוב הלל 6, ירושלים

תל–אביב והמרכז  דרך פתח תקוה 55, תל אביב

הצפון           רח' המלאכה 16, נצרת

חיפה            רחוב חסן שוקרי 2, חיפה

הדרום           דרך הנשיאים 11, באר שבע

 

 

(ב)    תחום פעולתה של לשכה יהיה אזור שיפוטו של בית המשפט המחוזי במחוז שבתחומו הוקמה.

 

מינוי רשם משכונות

3.         (א)   שר המשפטים ימנה רשם משכונות (להלן - הרשם).

(ב)    הודעה על מינוי הרשם תפורסם ברשומות.

 

מאגר משכונות [תיקון התשנ"ט (מס' 2)]

4.         (א)   הרשם ינהל מאגר משכונות (להלן - המאגר).

(ב)    במאגר יירשמו הודעות מישכון לפי תקנה 5, הודעות על שינוי פרטי רישום משכון וכן על ביטולו של הרישום או על הארכתו לפי תקנה 10 והודעות העברה לפי תקנה 17.

 

הודעת מישכון [תיקון התשנ"ט (מס' 2)]

5.         (א)   המבקש לרשום משכון (להלן - מבקש) ימציא ללשכה שבתחום פעולתה נמצא מענו של החייב, הודעת מישכון, ערוכה לפי טופס 1 שבתוספת הראשונה, לרבות נספחיו, לפי הענין.

(ב)    בהודעת מישכון לענין כלי תחבורה יצוין סימן הרישוי.

(ג)    לא היה לכלי תחבורה שהוא רכב סימן רישוי בעת רישום המשכון, יציין המבקש את הדבר בהודעת המישכון וימסור במקומו את מספר השלדה של הרכב; הודעת המישכון שלו תירשם במאגר והרשם ישלח לו טופס הודעה לפי טופס 2 שבתוספת הראשונה; אם לא הומצאה לרשם הודעה כאמור בתוך 30 ימים מיום רישום הודעת המישכון במאגר, יימחק רישום המשכון מן המאגר ויראו את המחיקה כביטול רישומו של משכון לפי תקנה 10(א).

(ד)    ברישום משכון לפי הסכם מכר או שכירות ניתן להוסיף הערה בהודעת המישכון כי אין הרישום כשלעצמו מעיד על כוונת הצדדים שהנכס המשועבד ישמש ערובה לחיוב כאמור בסעיף 2(ב) לחוק.

 

מענו של חייב

6.         (א)   מענו של חייב לענין הלשכה שבה יירשם מישכון, הוא המען הרשום בתעודת הזהות שלו.

(ב)    חייב שלא הונפקה לו תעודת זהות רואים את ירושלים כמקום מענו לצורך הלשכה שבה יירשם מישכון.

(ג)    מענו של חייב שהוא שותפות, תאגיד אחר או גוף משפטי שעליו חל החוק הוא מקום העסקים הרשום שלהם, ובאין רישום - מקום עסקיו העיקרי.

 

מישכון להבטחת חיובו של אחר

7.         מושכן נכס של אדם כערובה לחיובו של אחר, יצוין הדבר בהודעת המישכון, ובעל הנכס יירשם במאגר כאילו היה הוא עצמו חייב, וזאת בנוסף לחייב הרשום בהודעה.

 

רישום משכונות [תיקון התשנ"ט (מס' 2)]

8.         (א)   קיבל הרשם הודעה כאמור בתקנה 4(ב) -

(1)    יציין על טופס ההודעה או בדרך אחרת את תאריך קבלת ההודעה;

(2)    ירשום את פרטי ההודעה במאגר.

(ב)    מבקש ימלא בטופס המתאים לפי הענין, לרבות בנספח המתאים, שבתוספת הראשונה, את הנתונים הנדרשים לביצוע הפעולה המבוקשת; לא מולאו כל הנתונים כאמור, יחזיר הרשם את הטופס בהקדם האפשרי למבקש, לפי מענו שצוין בהודעה, ויציין את סיבת ההחזרה.

 

אישור על הרישום [תיקונים: התשנ"ד, התשנ"ט (מס' 2)]

9.         (א)   משנרשמה הודעה כאמור בתקנה 4(ב), ישלח הרשם לנושה אישור על הרישום, בציון מספר רישום המישכון בדואר או בדרך אחרת שתיקבע, לפי המען שבהודעה.

(ב)    הוארכה תקופת הרישום, יישלח אישור על כך, כאמור בתקנת משנה (א), גם לחייב.

(ג)    נסתיימה תקופת הרישום שצוינה בהודעה בלא שהוארכה, בטל רישומו של המישכון; לענין תקנה זו יראו את הביטול כביטול רישומו של מישכון לפי תקנה 10(א).

 

שינוי פרטי המישכון [תיקונים: התשנ"ד, התשנ"ט (מס' 2)]

10.       (א)   המבקש לבטל את רישומו של המשכון, להאריך את תקופת הרישום או לשנות פרט מפרטי המשכון, ימציא לאותה לשכה שהמציא לה את הודעת המישכון, הודעה ערוכה לפי טופס 3, 4 או 5 שבתוספת הראשונה, לפי הענין.

(ב)    המבקש לרשום תסיבה של המישכון או של הנכס הממושכן, כולו או מקצתו, שהינה תוצאה של מות הנושה או החייב, פשיטת רגלו או פירוקו או של סיבה אחרת שמכוח דין, ימציא לאותה לשכה שהמציא לה את הודעת המישכון הודעה על שינוי פרטי מישכון כאמור בתקנת משנה (א), בצירוף אסמכתה מאת בית משפט או בית דין מוסמך.

 

רישום על פי החלטת בית משפט [תיקון התשנ"ט (מס' 2)]

11.       המבקש לרשום פעולה במאגר על פי החלטת בית משפט, ימציא לאותה לשכה שהמציא לה את הודעת המישכון הודעה לרישום הפעולה המבוקשת, לפי הענין, בצירוף מסמך המעיד על ההחלטה; לענין זה, "בית משפט" - בית משפט או רשות אחרת המוסמכת על פי דין, להורות על רישום החלטותיה במאגר.

 

אי התאמה [תיקונים: התשנ"ד, התשנ"ט (מס' 2)]

12.       נתבקש הרשם לשנות פרט מפרטי המישכון, לבטלו או להאריכו ומצא שקיימת אי התאמה בין פרט שצוין בהודעה שהומצאה לבין הרישום לגבי אותו פרט מאגר -

(1)    לא ירשום במאגר את הפעולה המבוקשת;

(2)    יחזיר את ההודעה למבקש בציון העובדה כי ההודעה לא נרשמה והסיבה שבשלה לא נרשמה.

 

עיון [תיקונים: התשנ"ט (מס' 2), התשס"ה]

13.       (א)   כל אדם רשאי, לפי בקשה שהגיש, לעיין במאגר בכל לשכה שהיא, ולקבל מהרשם דו"ח רישום או נסח רישום; העיון ייעשה לפי חתך חיפוש שבחר מבקש העיון; בקשת העיון תוגש לפי טופס 6 שבתוספת הראשונה; בתקנה זו -

"חתך חיפוש" - מאפיין שרק לפיו נעשה חיפוש במאגר, ושהוא אחד מאלה: סימן רישוי, מספר זיהוי של החייב בצירוף שמו או בלעדיו או מספר רישום המשכון; צוין בטופס הבקשה יותר ממאפיין אחד, יראו כל מאפיין נוסף כבקשת עיון נפרדת;

"דוח רישום" - אישור על רישומו של משכון הקיים במאגר, לפי חתך החיפוש שצוין בבקשת העיון;

"נסח רישום" - אישור על רישומו של משכון שבוטל.

(ב)    בקשה כאמור בתקנת משנה (א) ניתן להגיש גם שלא על פי נוסח טופס 6 שבתוספת, באמצעות מסר אלקטרוני באתר המאגר; בבקשה כאמור יציין המבקש אם הוא מבקש דוח רישום או נסח רישום בנייר או במסר אלקטרוני.

(ג)    נסח רישום או דוח רישום שהוא מסר אלקטרוני, ייחתם בחתימה אלקטרונית מאובטחת של הרשם.

(ד)    אמצעי אימות החתימה של הרשם יהיה זמין לציבור.

(ה)   הרשם יקבע, באישור רשם הגורמים המאשרים, נוהל אבטחת מידע למניעת שימוש לרעה באמצעי החתימה שלו.

 

אגרה

14.       בעד כל שירות או פעולה של הרשם או של לשכה, לרבות בעד עיון במאגר, תשולם אגרה כמפורט בתוספת השניה; האגרה תשולם עם הגשת הבקשה למתן השירות או לביצוע הפעולה.

 

הצמדה למדד

15.       (א)   הסכומים הנקובים בתוספת השניה ישתנו פעמיים בשנה (להלן - כל אחת מהן - יום השינוי) לפי שיעור עליית המדד, כמפורט להלן:

(1)    ב-1 באפריל, לפי שיעור עליית המדד שפורסם בחודש פברואר שקדם לו, לעומת המדד שפורסם בחודש אוגוסט שקדם לו;

(2)    ב-1 באוקטובר, לפי שיעור עליית המדד שפורסם בחודש אוגוסט שקדם לו, לעומת המדד שפורסם בחודש פברואר שקדם לו.

(ב)    סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א) המסתיים בשבר של שקל חדש יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה.

(ג)    על אף האמור בתקנת משנה (א), ישתנו הסכומים ביום השינוי רק אם שיעור העליה במדד הגיע ל-5% לפחות; לא הגיע השיעור האמור ל-5%, יצטבר שיעור העליה לשיעור שיחושב ביום השינוי הבא אחריו, וכן הלאה עד שהשיעור המצטבר מיום השינוי האחרון יגיע ל-5% לפחות.

(ד)    המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת השניה כפי שהשתנה עקב האמור בתקנות משנה (א) עד (ג).

 

מישכון של חברה ושל אגודה

16.       רישום מישכון של חברה לפי הוראות פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983, או של אגודה שיתופית לפי הוראות פקודת האגודות השיתופיות, לפי הענין, רואים כרישום גם לפי סעיף 4(3) לחוק, ותקנות 4 עד 15, 17 ו-18 לא יחולו עליו; לענין רישום כאמור יראו כיום הרישום את היום שבו הוגשה לרשם החברות או לרשם האגודות השיתופיות, לפי הענין, ההודעה לפי הפקודות האמורות בדבר פרטי השעבוד.

 

הודעת העברה של רישום מישכון [תיקון התשנ"ט (מס' 2)]

17.       (א)   המבקש לרשום במאגר משכון שנרשם לפי תקנות המשכון (סדרי רישום ועיון), התשכ"ז-1967 (להלן - הרישום הישן), ימציא לאותה לשכה שבה מצוי הרישום הישן הודעת העברה של רישום מישכון (להלן - הודעת העברה) ערוכה לפי טופס 7 שבתוספת הראשונה, בצירוף אסמכתה לקיומו של הרישום הישן; לענין זה, "אסמכתה" - מסמך המעיד על קיומו של הרישום הישן ופרטיו, ובאין מסמך כאמור, תצהיר בכתב של הנושה כאמור בסעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971, המאמת את הפרטים שציין בהודעת ההעברה.

(ב)    עם רישום הודעת העברה במאגר יבטל הרשם את הרישום הישן.

(ג)    על הודעת העברה יחולו הוראות תקנות אלה החלות על הודעת מישכון, ואולם היא תירשם במאגר לפי היום ושעת הקבלה שנרשמו לפי תקנה 5(ב) לתקנות המשכון (סדרי רישום ועיון), התשכ"ז-1967 (להלן - תקנות התשכ"ז).

(ד)    הרשם רשאי, מיוזמתו, לבצע העברה כאמור בתקנה זו גם בלא הודעת העברה, והוראות תקנת משנה (ג) יחולו גם על העברה כאמור.

 [תיקון התשנ"ט (מס' 2)]

18.       בטלה.

 

אצילת סמכויות

19.       הרשם רשאי לאצול כל סמכות הנתונה לו לפי תקנות אלה, כולה, מקצתה או בסייגים, לעובד לשכה.

 

ביטול

20.       תקנות התשכ"ז - בטלות.

 

תחילה (תיקון התשנ"ד)

21.       תחילתן של תקנות אלה ביום כ' בניסן התשנ"ד (1 באפריל 1994) (להלן - יום התחילה).

 

הוראות מעבר [תיקונים: התשנ"ד, התשנ"ט (מס' 2)]

22.       (א)   על אף האמור בתקנה 20 ימשיכו תקנות התשכ"ז לחול על רישום ישן כמפורט להלן:

(1)    תקנות 3 עד 6, 13 ו-15, לענין ביטול מישכון ולענין עיון;

(2)    תקנה 14 לענין החלטות בית-המשפט המורות על ביטול רישומו של המישכון.

(3)    רישום הודעה על המחאת זכות לפי תקנות פשיטת הרגל (סדרי רישום של המחאת זכות), התש"ל-1970.

(ב)    בקשות לרישום ושינוי שהומצאו לפי תקנות התשכ"ז יירשמו לפיהן, ויראו רישום כאמור כרישום כדין, אף אם בפועל נעשה לאחר יום התחילה.

(ג)    הודעת מישכון שנערכה לפי תקנות התשכ"ז לפני יום התחילה ולא נרשמה (להלן - ההודעה המקורית), יירשם המשכון לפי הודעת מישכון חדשה גם אם איננה כוללת חתימת החייב, ובלבד -

(1)    שההודעה המקורית צורפה להודעת המישכון החדשה;

(2)    שהוגשה עד ליום כ"א בסיון התשנ"ד (31 במאי 1994).

(ד)    בטלה.

 [תיקונים: התשנ"ט (מס' 2), התשס"ה]

תוספת ראשונה 2

טופס 1: הודעת מישכון (תקנה 5(א))

טופס 2: הודעה על הוספת סימן רישוי (תקנה 5(ג))

טופס 3: הודעה על ביטול מישכון (תקנה 10(א))

טופס 4: הודעה על הארכת רישום מישכון (תקנה 10(א))

טופס 5: הודעה על שינוי פרטי מישכון (תקנה 10(א))

טופס 6: בקשת עיון (תקנה 13)

טופס 7: הודעת העברה (תקנה 17(א))

 (תיקונים: התשס"ג, התשס"ח)

תוספת שניה

(תקנה 14)

אגרה בעד -

(1)        רישום הודעת משכון ורישום הודעה של המחאת זכות בהתאם לתקנות פשיטת הרגל (סדרי רישום של המחאת זכות), התש"ל-1970, לתקופה -

(א)   עד 5 שנים, לכל שנה - 34.00 ש"ח;

(ב)    החל בשנה השישית - פטור.

(2)        ביטול משכון - פטור.

(3)        שינויים -

(א)   שינוי פרטי חייב, נושה, נכס או בעל נכס - 34.00 ש"ח.

(ב)    שינוי פרט כאמור בפסקת משנה (א) בשל טעות סופר או טעות של הרשם - פטור.

(ג)    הארכת תקופת משכון -

(1)    עד 5 שנים, לכל שנה - 34.00 ש"ח;

(2)    החל בשנה השישית - פטור.

(4)        עיון במאגר, כולל קבלת דוח, נסח או מסמך אחר וכן אימות מסמך - 28.00 ש"ח.

(5)        הודעת העברה - פטור.

ה' בניסן התשנ"ד (17 במרס 1994)

דוד ליבאי

שר המשפטים

 

---------------

1.              ק"ת 5588, התשנ"ד (24.3.1994), עמ' 734.

תיקונים:

                ק"ת 5595, התשנ"ד (5.5.1994), עמ' 842 (תחילת התיקון ביום תחילת התקנות העיקריות);

                ק"ת 5634, התשנ"ה (26.10.1994), עמ' 280;

                ק"ת 5675, התשנ"ה (9.4.1995), עמ' 1368 [התשנ"ה (מס' 2)];

                ק"ת 5739, התשנ"ו (14.3.1996), עמ' 637;

                ק"ת 5783, התשנ"ו (12.9.1996), עמ' 1552 [התשנ"ו (מס' 2)];

                ק"ת 5853, התשנ"ז (24.9.1997), עמ' 1247;

                ק"ת 5962, התשנ"ט (28.3.1999), עמ' 566;

                ק"ת 5982, התשנ"ט (10.6.1999), עמ' 948 [התשנ"ט (מס' 2)];

                ק"ת 6198, התשס"ג (19.9.2002), עמ' 30;

                ק"ת 6425, התשס"ה (28.9.2005), עמ' 1008;

                ק"ת 6714, התשס"ח (25.9.2008), עמ' 1615 (ת"ט בק"ת 6719, התשס"ט, עמ' 60).

 

 

2.              תוכן התוספת, הכוללת טפסים רבים - הושמט.

 

 

*