רישיון שימוש בפדאור-גוגל באינטרנט

השימוש במאגר כפוף לתנאי רישיון השימוש שלהלן. על מנת לבצע כניסה ראשונה למאגר, עליך לאשר הסכמתך לתנאי רישיון השימוש באמצעות סימון התיבה "אני מסכים". מובהר כי שימוש במאגר, גם ללא ביצוע אקט של אישור כאמור, ייחשב כהסכמה לתנאי רישיון השימוש.

התנאים הנקובים ברישיון שימוש זה מהווים חוזה מחייב בינך לבין ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין ("ההוצאה לאור"). הם מסדירים את זכויותיך וחובותיך בקשר עם השימוש במאגר "פדאור באינטרנט". (להלן יקרא המאגר, על כל רכיביו כולל התכנים והיישומיים ולרבות אמצעי הגישה אליו, וכל תיעוד נלווה לו כדוגמת דפי עזרה, הסברים וכיוצ"ב בין אם צורפו לו ובין אם לאו: "המאגר".)

השימוש במאגר מותר אך ורק בכפוף לתנאי רישיון זה.

כניסה למאגר, ניסיון לכניסה למאגר או כל שימוש אחר בו, מכל מין וסוג שהוא, מעידים על הסכמתך לרישיון שימוש זה. אם אינך מסכים לתנאי הרישיון הימנע מכניסה למאגר, ומכל שימוש אחר בו.

המאגר

פדאור באינטרנט הינו מאגר מידע מקוון, המתפרסם באתר האינטרנט www.lawpubshop.co.il ("אתר ההוצאה"), ו/או בכל כתובת עליה תודיע ההוצאה לאור מעת לעת.

הגישה למאגר היא מאתר ההוצאה, אך יכול שתוצב גם באתרי אינטרנט נוספים, כפי שיקבע על ידי ההוצאה לאור מעת לעת. השימוש באתר ההוצאה כפוף לתנאי השימוש באתר ההוצאה ולמדיניות הפרטיות של ההוצאה לאור המפרסמים באתר.

המאגר כולל תכנים כלים ויישומים שונים (לרבות יישומים מתוכנת ה"פדאור" של ההוצאה לאור - תוכנה לאחזור מידע משפטי), המאפשרים בין היתר חיפוש ואחזור התכנים שבמאגר. התכנים הנכללים במאגר, כוללים חלק מהתכנים שבתוכנת הפדאור (כדוגמת, פסיקה, חקיקה ומאגרים שונים) וכן תכנים נוספים, כפי שיעודכנו מעת לעת על ידי ההוצאה לאור, לפי שיקול דעתה המקצועי.

ההוצאה לאור שומרת לעצמה הזכות לשנות המאגר ובכלל זה לפצל המאגר, לחלק את המאגר למאגרי משנה, להוסיף לו או להסיר ממנו חלקים ו/או יישומים, ולקבוע מעת לעת את התנאים לגישה לכל חלק מחלקיו.

בנוסף, ההוצאה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי לערוך במאגר שינויים שתכליתם שיפור השירות ו/או התאמתו לדרישות כל דין.

השימוש במאגר מותנה וכפוף לכללים והנחיות טכניות, כפי שתפרסם ההוצאה לאור מעת לעת באתר ההוצאה. השימוש במאגר או בחלק מהיישומים שבו עשוי להיות מותנה בעמידה בדרישות תצורה (ו/או הגדרות) של חומרה, תוכנה ותקשורת. במידת הצורך, ההוצאה לאור תפרסם מעת לעת, דרישות תצורה כאמור. באחריות המשתמש להתעדכן מעת לעת בהנחיות שתפורסמנה וליישמן.

הרישיון

בכפוף לתנאי רישיון שימוש זה ולקיומם על ידך, ההוצאה לאור מקנה לך בזאת רישיון שימוש אישי, לא ׳׳חוד׳, בלתי עביר ומוגבל בזמן להשתמש במאגר או בחלקים ממנו, אלא אם נקבע מפורשות אחרת ובכתב על ידי ההוצאה לאור.

תקופת הרישיון והיקפו תלויים בסוג הרישיון אותו רכשת מההוצאה לאור והם מותנים בתשלום דמי הרישיון*. היה ולא רכשת רישיון שימוש מההוצאה לאור, קבלת כדין אמצעי גישה לפדאור באינטרנט ולא נקבעה מפורשות אחרת בינך לבין ההוצאה לאור, רישיון השימוש יהיה לתקופה של שלושה חודשים.

*מנוי למאגר יכול שיכלול רשות למשתמש אחד או למספר משתמשים, הכל כפי שיקבע מעת לעת על ידי ההוצאה לאור, ובהתאם למנוי שבפועל שרכשת בפועל מאת ההוצאה לאור. השימוש במאגר מותר אך ורק למשתמשים בכמות הקבועה במנוי שרכשת מההוצאה לאור. אין לאפשר ו/או להעביר לצדדים שלישיים את אמצעי הגישה למאגר ואין לאפשר שימוש במאגר לכמות משתמשים הגבוהה מזו המותרת במנוי שנרכש או ניתן. ההוצאה לאור שומרת לעצמה הזכות לערוך בדיקות, ולקיים אמצעי בקרה טכנולוגיים על מנת להבטיח קיום התחייבויותיך אלה.

באחריות רוכש או מקבל המנוי ליידע את כל המשתמשים מכח המנוי בדבר כפיפות שימוש לתנאי רישיון זה.

על משתמשים שהם סטודנטים יחול האמור להלן בפסקאות:  "רישיון סטונדטים" ו"רישיון סטודנטים באוניברסיטה"

שמירה על סודיות אמצעי הגישה למאגר

חובה עליך לשמור בסודיות את שם המשתמש והסיסמה, אין להעבירם ואין לאפשר גילויים לצדדים שלישיים. מומלץ כי תחליפם מעת ולעת ולפחות אחת לשלושה חודשים.

בכל מקרה בו קיים חשש לשימוש בלתי מורשה בשם המשתמש והסיסמה - יש לפנות באופן מיידי למחלקת התמיכה ולהחליפם, או לפעול בהתאם להנחיות ההוצאה לאור כפי שתפורסמנה באתר ההוצאה.

רישיון סטודנטים

סטודנטים הרשומים ללימודי תואר ראשון במשפטים במוסדות אקדמאים, זכאים להשתמש בפדאור באמצעות רישיון סטודנטים או רשיון סטודנטים באוניברסיטה.

רישיון סטודנטים מקנה לסטודנטים למשפטים הזכאים לכך כאמור לעיל, זכות בתקופת לימודיהם, להשתמש במאגר בהתאם ובכפוף לתנאי רישיון שימוש זה, לצרכי לימוד אישי בלבד.

ההוצאה לאור שומרת הזכות להגביל את שעות השימוש בהן ניתן יהיה להשתמש במאגר באמצעות רשיון סטודנט. כל עוד לא הודיעה ההוצאה לאור אחרת, רשיון סטודנט לסטודנטים שנרשמו וקבלו אמצעי גישה באמצעות אתר ההוצאה לאור מוגבל לשימוש בין השעות 18:00 - 9:00.

בגישה למאגר באמצעות רישיון סטודנט אתה מצהיר ומתחייב: (1) כי הנך סטודנט למשפטים ועומד בתנאים לעיל (2) ידוע לך ואתה מסכים כי ההוצאה לאור תהיה רשאית לדרוש המצאת מידע ו/או אישורים להוכחת היותך סטודנט כאמור לעיל (3) שלא להשתמש במאגר אלא למטרות לימוד בלבד.

רישיון סטודנטים באוניברסיטה

רישיון סטודנטים באוניברסיטה מאפשר לסטודנטים למשפטים, זכות בתקופת לימודיהם להשתמש במאגר בהתאם ובכפוף לתנאי רישיון שימוש זה, לצרכי לימוד אישי בלבד.

הגישה למאגר באמצאות רישיון סטודנטים באוניברסיטה נעשית באמצעות רשת או מערכות האוניברסיטה בה לומד הסטודנט, ולהבדיל מרישיון סטודנטים אין הגבלה על שעות השימוש בהן ניתן לגשת ולהשתמש במאגר. ההוצאה לאור שומרת על זכותה להתנות הרשיון (או המשך מימוש הרשיון לבעלי רשיונות קיימים) בתהליך הרשמה.

שימוש במאגר - שימושים מותרים

כל שימוש במאגר שאינו מותר במפורש ברישיון זה - אסור.

השימוש במאגר מותר אך לצורך איתור ואחזור מידע הנכלל בתכני המאגר, ולצרכים הבאים בלבד: (1) טיפול הוגן, (כמשמעו בחוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007, או כל הוראת דין שתבוא במקומו) בתכני המאגר (2) צרכים אישיים (3) צרכים אקדמיים (4) לצרכי מתן שירותים משפטיים בידי מי הזכאים לכך. למעט השימושים המותרים מפורשות - כל שימוש מסחרי אחר, מכל מין וסוג שהוא הוא אסור.

במסגרת השימושים המותרים - אתה רשאי להעתיק ולהשתמש אך ורק בחלקים בלתי מהותים מן התכנים הנכללים במאגר.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לאפשר גישה או הפצה ו/או להעמיד לרשות הציבור, במישרין או בעקיפין, ו/או לעשות כל שימוש מסחרי שהוא בתכני המאגר או בחלקים מהותיים ממנו. אינך רשאי ליצור על בסיס המאגר כל מאגר אחר. כל שימוש במאגר שיהיה בו לפגוע ביכולת ההוצאה לאור לממש את הפוטנציאל המסחרי שבמאגר הוא אסור.

אין להשתמש במאגר באופן העלול לשבש ו/או לפגוע במאגר . מבלי לגרוע מכלליות האמור: אין להשתמש במאגר באמצעות כלים אוטומאטיים כדוגמת "סוכנות", crawlers"", שאילתות אוטומאטיות ואין לשנות ו/או לנסות לשנות, תכנים ו/או ״שומים הנכללים במאגר.

המאגר כולל בין היתר ״שומים וכלים שבבעלות צדדים שלישיים ותכנים שבבעלות צדדים שלישיים, שימוש בניגוד לרישיון שימוש זה יכול להוות גם הפרת זכות יוצרים ו/או זכויות אחרות של אותם צדדים שלישיים.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני (ובכלל זה זכויות היוצרים, סימני המסחר, המדגמים, הפטנטים והסודות המסחריים) בחלקים היישומיים של המאגר, לרבות באתר בו משולב המאגר, עיצוב העמודים, כלי האחזור וכיוצ"ב, שייכות להוצאה לאור ו/או לצדדים שלישים שהתירו לה להשתמש בהם במאגר, בלבד.

זכויות הקניין הרוחני בתכנים האגורים במאגר וכן בליקוטם, בעיבודם, בסידורם ובעריכתם של כל אלה, שייכות להוצאה לאור ו/או לצדדים שלישיים שהתירו להוצאה לאור להשתמש בהם במאגר.

מבלי לגרוע מזכויות ההוצאה לאור ו/או מזכויות צדדים שלישיים, על-פי תנאי רישיון זה ו/או על-פי הוראות כל דין, במקרה של הפרת זכויות קניין רוחני במאגר, תפקענה מאליהן כל זכויותיך על-פי רישיון זה. במקרה כזה עליך לחדול לאלתר מכל שימוש במאגר ואתה מתחייב לעשות כן הן כלפי ההוצאה לאור והן כפי צדדים שלישיים בעלי ״שומים ו/או תכנים הנכללים מאגר.

דע וזכור, ההוצאה לאור היא חברת בת של לשכת עורכי הדין הפועלת על מנת לספק תכנים ושירותים משפטיים במחירים סבירים. כל רווחיה של ההוצאה לאור משמשים למימון פעילותה בלבד ולסבסוד מחירי מוצריה! פגיעה בהוצאה משמעה, בין היתר, פגישה בציבור רחב של משתמשים הנהנים ממוצרים טובים במחירים סבירים !

תמיכה טכנית

פניות לתמיכה - יכול ותעשנה באמצעות דואר אלקטרוני, או טלפון. ההוצאה תפרסם באתר ההוצאה כתובת דואר אלקטרוני ומספרא טלפון לפניות לצורך תמיכה. טיפול ומענה לפניות יעשה בימים א' - ה' בין השעות 8:30 - 16:00, למעט בימי חג, חול המועד ובימי שבתון ("ימי ושעות עבודה"). יובהר כי ימי ושעות העבודה עשויים להשתנות מעת לעת, במקרה של שינויים תתפרסמנה הודעות מתאימות באתר ההוצאה.

המאגר ניתן לשימוש כמות שהוא

המאגר ניתן לשימוש כפי שהוא ("As Is"). ההוצאה לאור איננה מתחייבת כי המאגר מתאים לצרכיו של משתמש מסוים או למטרה מסוימת כלשהי. לפיכך, ההוצאה לאור לא תישא באחריות במקרה שיתברר, כי המאגר איננו מתאים לצרכיך או אינו עונה לדרישותיך, כולם או מקצתם - למעט אם מקורה של אי-ההתאמה בפגם או תקלה במאגר, שההוצאה לאור אחראית להם על-פי האמור בסעיף "אחריות מוגבלת ותרופות". במקרה זה תהיה אחריותה של ההוצאה לאור מוגבלת כאמור להלן.

על אף שההוצאה לאור נוקטת מאמצים להבטיח כי התכנים במאגר יהיו עדכניים, נקיים משגיאות ושלמים בהתחשב בכמות המידע ובמגוון מקורותיו אין יכולת להבטיח כי הם אכן יהיו כאלה. בהתאם יש לקחת בחשבון כי יתכנו שיבושים, אי דיוקים, מידע חלקי, מידע לא עדכני במאגר וכיוצ"ב - על כן אין להסתמך על המידע שבמאגר ללא בדיקת גרסת הפרסום הרשמית של אותו מידע.

אחריות מוגבלת ותרופות

זמינות ותקינות המאגר

תיקשור באמצעות רשת האינטרנט כרוך בשימוש בתשתיות ובאמצעים שאינם בשליטת ההוצאה לאור ואין ההוצאה לאור יכולה להיות אחראית להם.

ההוצאה לאור נוקטת אמצעים כי הגישה למאגר תהיה רציפה ונקייה משיבושים. עם זאת אין יכולת להבטיח כי הגישה למאגר תהיה זמינה בכל ימות השנה ו/או נקייה משיבושים. במקרה בו יהיו במאגר שיבושים מהותיים לפרק זמן מהותי (שיבושים המונעים יכולת שימוש סבירה, במשך זמן רציף של שלושה ימי עבודה) תהיה זכאי - וזו תהיה תרופתך היחידה - במשך תקופה של 21 ימים ממועד תחילת השיבושים, להפסיק את הרישיון אותו רכשת, וההוצאה לאור תשיב לך את החלק היחסי מדמי הרישיון אותם שלמת, עבור יתרת תקופת הרישיון.

ההוצאה תהיה רשאית לערוך הפסקות יזומות בגישה למאגר או לחלקים ממנו, לצורך תחזוקה שוטפת תיקון תקלות, שינויים וכיוצ"ב. ההוצאה לאור תעשה כמיטב יכולתה על מנת לצמצם את פרקי הזמן בהם תימנע או תוגבל הגישה למאגר או לחלקים ממנו. הודעות על הפסקות יזומות תפורסמנה באתר ההוצאה לפחות שלושה ימים מראש, למעט במקרים בהם מפאת דחיפות או צורך מיידי לא ניתן יהיה למסור הודעה מוקדמת כאמור.

תכני המאגר

המאגר נועד לשמש כלי לעזר לאיתור ואחזור מידע, לרבות דברי חקיקה ופסיקה של מדינת ישראל. הגם שההוצאה פועלת באופן סביר להבטיח כי התכנים במאגר יהיו עדכניים, מלאים ונקיים משגיאות, אין יכולת להבטיח כי אכן כך יהיו התכנים, ואין היא מתחייבת כי התכנים אכן יהיו כך. ההוצאה לאור אינה מתחייבת כי המידע יהיה נקי מטעויות ו/או שיבושים ו/או אי דיוקים ו/או השמטות. בהתאם אין להסתמך על המידע שבמאגר ללא בדיקת גרסת הפרסום הרשמית של אותו מידע וכל העושה אחרת - עושה כן על אחריותו בלבד.

שימור ו/או הורדת תכנים מהמאגר למחשב האישי של המשתמש

שימור ו/או הורדת תכנים באמצעות רשת האינטרנט, חושפת את המשתמש לסיכונים שונים הכרוכים בשימוש ברשת האינטרנט ובמיוחד לסיכון שבמהלך ההורדה הקובץ ישתבש, יחדרו גורמים מפגעים (כגון וירוסים, תולעים וכיוצ"ב) למחשב המשתמש ועוד. ההוצאה לאור תנקוט אמצעים סבירים על מנת להבטיח כי התכנים שבמאגר יהיו נקיים מגורמים מפגעים, אולם היכולת למנוע לחלוטין כי התכנים יגיעו למחשב המשתמש כשהם נקיים מגורמים מפגעים ו/או משיבושים אינה קיימת. תיקשור באמצעות רשת האינטרנט כרוך בשימוש בתשתיות ובאמצעים שאינם בשליטת ההוצאה לאור ואין ההוצאה לאור יכולה להיות אחראית להם. עם זאת חשוב לזכור כי בידי המשתמש היכולת להקטין משמעותית סיכונים אלה. חובה על המשתמש בטרם שימור ו/או הורדת קובץ מהמאגר לנקוט בצעדי הזהירות הבאים: (1) לוודא כי ברשותו תוכנת אנטי וירוס עדכנית. (2) לשמור ו/או להוריד הקובץ לספריה ״עודית שאינה כוללת כל תוכן ו/או ״שום נוסף (3) לסרוק את הקובץ טרם פתיחתו במחשב המשתמש. ההוצאה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש במאגר כתוצאה מחדירת גורם מפגע למחשבו ו/או כתוצאה מקבלת קבצים משובשים ו/או כתוצאה מחוסר יכולת זמני להוריד קבצים מהמאגר ו/או מכל גורם אחר שהוא.

 

יישומים הנכללים במאגר ויישומים המצריכים התקנה במחשב המשתמש

כל עוד לא הודיעה ההוצאה לאור אחרת השימוש במאגר מצריך התקנת ״ישומים שונים במחשב המשתמש והוא כפוף לתנאי השימוש בקבצים אלה (ככל שיהיו בנוסף לתנאי רישיון שימוש זה). ההוצאה לאור תנקוט מאמצים סבירים על מנת לוודא כי אין בקבצים כאמור כדי לגרום לשיבושים ו/או לנזקים למחשבי המשתמשים, עם זאת חשוב לזכור כי היכולת לשלול לחלוטין שיבושים ו/או כשלים כאמור מוגבלת. בידי המשתמש היכולת למנוע נזקים כאמור וזאת באמצעות נקיטת מספר צעדי זהירות מקדימים: (1) חובה על המשתמש בטרם שימוש בכל ״שום ובמיוחד בכל מקרה בו תידרש התקנת קבצים שונים על גבי מחשבו האישי, לבדוק האם קיימות הנחיות טכניות ספציפיות לשימוש ביישום ו/או לביצוע ההתקנה. (2) בטרם הורדת היישום למחשבי המשתמש יש לבצע גיבוי מלא של המחשב אליו מורד ו/או בו מותקן היישום. (3) יש לשמור ולהתקין את היישום בספריה ״עודית נפרדת שאינה כוללת כל ״שום ו/או קובץ נוסף (4) מומלץ בטרם ביצוע התקנה ברשת - לבצע התקנה על גבי מחשב בודד ולוודא תקינות תהליך ההורדה ההתקנה ו/או השימוש בטרם ביצוע התקנה ברשת. בכל מקרה בו יוודע להוצאה על כשלים ו/או שיבושים ביישומים תנקוט ההוצאה מאמצים סבירים על מנת לתקן ו/או להסיר הליקוי ו/או השיבוש בהקדם האפשרי.

אחריות מוגבלת

בשום מקרה, ההוצאה לאור לא תישא באחריות לכל נזק, תשלום, הפסד, הוצאה, אבדן רווח, הפסקה בעסקים, אבדן מידע וכל נזק ישיר או עקיף הנובע מן השימוש במאגר. אחריותה היחידה של ההוצאה הינה כמפורט מפורשות ברישיון שימוש זה. היה ועל אף האמור יקבע אחרת בידי ערכאה שיפוטית מוסמכת תוגבל אחריותה של ההוצאה לאור לנזקים ישירים בלבד בגובה 80% מהתמורה אותה שילמת להוצאה לאור בשנה שקדמה לקרות הנזק.

המשתמש מאשר ומסכים: כי בידיו היכולת לנקוט אמצעים (לרבות האמצעים המפורטים בתנאי שימוש אלו) על מנת לשלול ו/או להקטין משמעותית את הסיכונים הכרוכים בשימוש במאגר ובהתאם את הנזקים שעלולים להיגרם לו כתוצאה מכך.

סיום השימוש על ידי ההוצאה

אם המשתמש ו/או מי מטעמו יפר רישיון שימוש זה בהפרה יסודית תהיה ההוצאה רשאית להביא להפסקה מיידית של השימוש. בנוסף ומבלי לגרוע מיתר הוראות רישיון זה, בכל מקרה אחר, תהיה ההוצאה רשאית להפסיק את השימוש אם יתברר כי המשתמש ו/או מי מטעמו הפר את תנאי הרישיון ולא תיקנם בתוך שבעה ימים מיום שקיבל על כך הודעה מטעם ההוצאה.

ההוצאה שומרת לעצמה הזכות להפסיק את פעילות המאגר בכפוף לכל התנאים הבאים:

(1)                ההוצאה לאור תמסור באתר ההוצאה הודעה מוקדמת בת 60 יום.

(2)                ההוצאה לאור תשיב למשתמש את יתרת דמי הרישיון אותם שילם בהתאם ליתרת תקופת השימוש שנותרה לו לאחר מועד הביטול.

שינויים ותוספות לתנאי הרישיון

ההוצאה לאור שומרת לעצמה הזכות לערוך תוספות ושינויים בתנאי רישיון שימוש זה, אשר ״כנסו לתוקף בחלוף שלושים ימים מיום שפורסמה על כך הודעה באתר ההוצאה. ובלבד שאם יהיה בשינויים כאמור לפגוע בזכויות משתמשים שרכשו רישיון שימוש בתשלום - לתקופה של 30 יום ממועד כניסת השינויים לתוקף יהיו אותם משתמשים זכאים להודיעה על הפסקת הרישיון ולקבל השבה של יתרת דמי הרישיון אותם שילמו בהתאם ליתרת תקופת השימוש שנותרה לאחר מועד הביטול.

דין ומקום שיפוט בלעדיים

על רישיון זה, לרבות בכל מחלוקת ו/או בכל עניין הנובע ממנו ו/או בקשר עימו, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל (ובמקרה בו מפנה הדין הישראלי לדין זר - לא תחול ההפניה לדין הזר).