פדאור-אתיקה: אישור תנאי השימוש
 

  אישור תנאי השימוש

רישיון השימוש בפדאור אתיקה

על מנת להפוך את לחצן "אישור" לפעיל יש לקרוא את תנאי רישיון השימוש בפדאור באינטרנט עד הסוף.

ברוכים הבאים לפדאור אתיקה.

 

פדאור אתיקה הוא מאגר מידע מקוון בנושא אתיקה הכולל פסקי דין של בתי הדין המשמעתיים של לשכת עורכי הדין, דברי חקיקה ופסיקה של בתי המשפט בנושא אתיקה.

השימוש במאגר אינו כרוך בתשלום או בהרשמה, הוא כפוף לרשיון השימוש.

 

רשיון שימוש במאגר פדאור אתיקה

 

על מנת לבצע כניסה ראשונה למאגר, עליך לאשר הסכמתך לתנאי רישיון השימוש, באמצעות סימון התיבה "אני מסכים". יובהר כי שימוש במאגר, גם ללא ביצוע אקט של אישור כאמור, ייחשב כהסכמה לתנאי רישיון השימוש.

 

התנאים ברישיון זה מהווים חוזה מחייב בינך לבין ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין ("ההוצאה לאור"). הם מסדירים את זכויותיך וחובותיך בקשר עם השימוש במאגר פדאור אתיקה (להלן יקרא המאגר, על כל רכיביו כולל הרכיבים התוכניים והיישומיים ולרבות אמצעי הגישה אליו, וכל תיעוד נלווה לו כדוגמת דפי עזרה, הסברים וכיוצ"ב: "המאגר".)

 

השימוש במאגר מותר אך ורק בכפוף לתנאי רישיון זה. השימוש במאגר כפוף גם לתנאי השימוש באתר (כל עוד לא שונו מפורשות ברשיון שימוש זה שאז הרשיון יגבר) ולמדינות הפרטיות.

 

כניסה למאגר, ניסיון לכניסה למאגר או כל שימוש אחר בו, מכל מין וסוג שהוא, מעידים על הסכמתך לתנאי רישיון זה.

 

אם אינך מסכים לתנאי הרישיון הימנע מכניסה למאגר, ומכל שימוש אחר בו.

 

המאגר

 

פדאור אתיקה הינו מאגר מידע מקוון, המתפרסם באתר האינטרנט www.lawpubshop.co.il ("אתר ההוצאה"), ו/או בכל כתובת עליה תודיע ההוצאה לאור מעת לעת.

 

הגישה למאגר היא מאתר ההוצאה, אך יכול שתוצב גם באתרי אינטרנט נוספים, כפי שיקבע על ידי ההוצאה מעת לעת.

 

פדאור אתיקה הוא מאגר מידע מקוון בנושא אתיקה הכולל פסקי דין של בתי הדין המשמעתיים של לשכת עורכי הדין, ודברי חקיקה ופסיקה של בתי המשפט בנושא אתיקה.

 

המאגר כולל תכנים יישומים שונים, המאפשרים בין היתר חיפוש ואחזור בתכנים שבמאגר.

 

ההוצאה לאור שומרת לעצמה הזכות לשנות המאגר ובכלל זה לחלק את המאגר למאגרי משנה, להוסיף לו או להסיר ממנו חלקים ו/או יישומים, ולקבוע מעת לעת את התנאים לגישה לכל חלק מחלקיו. בנוסף, ההוצאה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי לערוך במאגר שינויים ולרבות שינויים שתכליתם, לדעת ההוצאה, שיפור המאגר, שיפור השירות למשתמשי המאגר, או התאמתו לדרישות כל דין.

 

השימוש במאגר עשוי להיות מותנה בכללים ובהנחיות טכניות, שתפרסם ההוצאה לאור מעת לעת באתר ההוצאה. השימוש במאגר או בחלק מהיישומים שבו עשוי להיות מותנה בעמידה בדרישות תצורה (ו/או הגדרות) של חומרה, תוכנה ותקשורת. במידת הצורך, ההוצאה לאור תפרסם מעת לעת, דרישות כאמור. באחריות המשתמש להתעדכן מעת לעת בהנחיות שתפורסמנה וליישמן על חשבונו.

 

הרישיון

 

בכפוף לקיום תנאי רישיון שימוש זה, ההוצאה לאור מקנה לך בזאת רישיון שימוש אישי, לא מסחרי (למעט שימושים מסחרים מוגבלים כמפורט מפורשות להלן), לא ייחודי, בלתי עביר ומוגבל בזמן להשתמש במאגר או בחלקים ממנו לשימושים המותרים במפורש להלן.

 

שימוש במאגר – שימושים מותרים ושימושים אסורים

 

כל שימוש במאגר שאינו מותר במפורש ברישיון זה – אסור.

 

השימוש במאגר מותר לצורך איתור ואחזור מידע הנכלל בתכני המאגר לצרכים הבאים בלבד: (1) שימוש הוגן (כמשמעו בחוק זכות יוצרים התשס"ח- 2007, או כל הוראת דין שתבוא במקומו) בתכני המאגר (2) צרכים אישיים (3) צרכים אקדמיים (4) לצרכי מתן שירותים משפטיים בידי מי הזכאים לכך. למעט השימושים המותרים מפורשות - כל שימוש מסחרי אחר, מכל מין וסוג שהוא הוא אסור.

 

במסגרת השימושים המותרים - אתה רשאי להעתיק ולהשתמש אך ורק בחלקים בלתי מהותים מן התכנים הנכללים במאגר. אינך רשאי ליצור מאגר מתחרה.

 

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לאפשר גישה או הפצה ו/או להעמיד לרשות הציבור, במישרין או בעקיפין, ו/או לעשות כל שימוש מסחרי שהוא בתכני המאגר או בחלקים מהותיים ממנו. אינך רשאי ליצור על בסיס המאגר כל מאגר אחר (למעט אחסון כמות לא מהותית של תכנים על גבי מחשב אישי לשימוש אישי בלבד).

 

כל שימוש במאגר לצורך מאגר מסחרי, או מאגר מתחרה הוא אסור.

 

אין להשתמש במאגר באופן העלול לשבש ו/או לפגוע במאגר . מבלי לגרוע מכלליות האמור: אין להשתמש במאגר באמצעות כלים אוטומאטיים כדוגמת "סוכנות", crawlers"", שאילתות אוטומאטיות ואין לשנות ו/או לנסות לשנות, תכנים ו/או יישומים הנכללים במאגר.

 

זכויות יוצרים

 

כל זכויות הקניין הרוחני (ובכלל זה זכויות היוצרים, סימני המסחר, המדגמים, הפטנטים והסודות המסחריים) בחלקים היישומיים של המאגר, לרבות באתר בו משולב המאגר, עיצוב העמודים, כלי האחזור וכיוצ"ב, שייכות להוצאה לאור או לצדדים שלישיים שהתירו להוצאה לאור להשתמש בהם, בלבד.

 

זכויות הקניין הרוחני בתכנים האגורים במאגר וכן בליקוטם, בעיבודם, בסידורם ובעריכתם של כל אלה, שייכות להוצאה לאור ו/או לצדדים שלישיים שהתירו להוצאה לאור להשתמש בהם במאגר.

 

מבלי לגרוע מזכויות ההוצאה לאור ו/או מזכויות צדדים שלישיים, על-פי תנאי רישיון זה ו/או על-פי הוראות כל דין, במקרה של הפרת זכויות קניין רוחני במאגר, תפקענה מאליהן כל זכויותיך על-פי רישיון זה. במקרה כזה עליך לחדול לאלתר מכל שימוש במאגר ואתה מתחייב לעשות הן כלפי ההוצאה לאור והן כלפי הצד השלישי.

 

תמיכה טכנית

 

פניות לתמיכה יכול ותעשנה באמצעות דואר אלקטרוני, או טלפון. ההוצאה תפרסם באתר ההוצאה כתובת דואר אלקטרוני ומספר/י טלפון לפניות לצורך תמיכה. טיפול ומענה לפניות יעשה בימים א' – ה' בין השעות 8:30 – 16:00, למעט בימי חג, חול המועד ובימי שבתון ("ימי ושעות עבודה"). יובהר כי ימי ושעות העבודה עשויים להשתנות מעת לעת, במקרה של שינויים תתפרסמנה הודעות מתאימות באתר ההוצאה.

 

המאגר ניתן לשימוש כמות שהוא

 

המאגר ניתן לשימוש כפי שהוא ("As Is"). ההוצאה לאור איננה מתחייבת כי המאגר מתאים לצרכיו של משתמש מסוים או למטרה מסוימת כלשהי. ההוצאה לאור לא תישא באחריות במקרה שיתברר, כי המאגר איננו מתאים לצרכיך או אינו עונה לדרישותיך, כולם או מקצתם.

 

אחריות מוגבלת ותרופות

 

זמינות ותקינות המאגר

 

ההוצאה לאור נוקטת אמצעים כי הגישה למאגר תהיה רציפה ונקייה משיבושים. עם זאת אין יכולת להבטיח כי הגישה למאגר תהיה זמינה בכל ימות השנה ו/או נקייה משיבושים.

 

ההוצאה תהיה רשאית לערוך הפסקות יזומות בגישה למאגר או לחלקים ממנו, לצורך תחזוקה שוטפת תיקון תקלות, שינויים וכיוצ"ב. ההוצאה לאור תעשה כמיטב יכולתה על מנת לצמצם את פרקי הזמן בהם תימנע או תוגבל הגישה למאגר או לחלקים ממנו. הודעות על הפסקות יזומות תפורסמנה באתר ההוצאה לפחות שלושה ימים מראש, למעט במקרים בהם מפאת דחיפות או צורך מיידי לא ניתן יהיה למסור הודעה מוקדמת כאמור.

 

תכני המאגר

 

המאגר נועד לשמש כלי לעזר לאיתור ואחזור מידע בנושא אתיקה. ההוצאה לאור תפעל באופן סביר להבטיח עדכניות המידע, אולם היא אינה מתחייבת כי המידע שבתכנים יהיה מעודכן ו/או שלם ו/או ממצה. ההוצאה לאור אינה מתחייבת כי המידע יהיה נקי מטעויות ו/או שיבושים ו/או אי דיוקים ו/או השמטות וכי יתאים לצרכיך. בכל מקרה יש לבדוק את המידע כפי שפורסם בקבצים ו/או במקורות הרשמיים.

 

שימור ו/או הורדת תכנים מהמאגר למחשב האישי של המשתמש

 

שימור ו/או הורדת תכנים באמצעות רשת האינטרנט, חושפת את המשתמש לסיכונים שונים הכרוכים בשימוש בה ובמיוחד לסיכון שמהלך הורדת הקובץ ישתבש, או לסיכון כי עקב הורדת הקובץ יחדרו גורמים מפגעים (כגון נגיפי מחשב, יישומים מזיקים, ונדלים וכויוצ"ב) או עוינים (כגון רוגלות, סוסים טרויאנים, תולעים וכויוצ"ב) למחשב המשתמש ועוד. ההוצאה לאור תנקוט אמצעים סבירים על מנת להבטיח כי התכנים שבמאגר יהיו נקיים מגורמים מפגעים או עוינים, אולם היכולת למנוע לחלוטין כי התכנים יגיעו למחשב המשתמש כשהם נקיים מגורמים מפגעים ו/או משיבושים אינה קיימת. תיקשור באמצעות רשת האינטרנט כרוך בשימוש בתשתיות ובאמצעים שאינם בשליטת ההוצאה לאור ואין ההוצאה לאור יכולה להיות אחראית להם. חשוב לזכור כי בידי המשתמש היכולת להקטין משמעותית סיכונים אלה. חובה על המשתמש בטרם שימור ו/או הורדת קובץ מהמאגר לנקוט בצעדי הזהירות הבאים: (1) לוודא כי ברשותו תוכנת אנטי וירוס עדכנית ותוכנה עדכנית נגד גורמים עוינים. (2) לשמור ו/או להוריד הקובץ לספריה ייעודית שאינה כוללת כל תוכן ו/או יישום נוסף (3) לסרוק את הקובץ טרם פתיחתו במחשב המשתמש בתוכנות האמורות. ההוצאה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש במאגר כתוצאה מחדירת גורם מפגע או עוין למחשבו ו/או כתוצאה מקבלת קבצים משובשים ו/או כתוצאה מחוסר יכולת זמני להוריד קבצים מהמאגר.

 

התקנת יישומים לצורך שימוש במאגר

 

ככל והשימוש במאגר יצריך שימוש ביישומים מסוימים או יצריך התקנת יישומים במחשב המשתמש - ההוצאה לאור תנקוט מאמצים סבירים על מנת לוודא כי אין ביישומים כדי לגרום לשיבושים במחשבי המשתמשים המקיימים את דרישות התצורה, עם זאת חשוב לזכור כי היכולת לשלול לחלוטין שיבושים ו/או כשלים כאמור מוגבלת. בידי המשתמש היכולת למנוע נזקים כאמור וזאת באמצעות נקיטת מספר צעדי זהירות מקדימים: (1) חובה על המשתמש בטרם שימוש בכל יישום ובמיוחד בכל מקרה בו תידרש התקנת קבצים שונים על גבי מחשבו האישי, לבדוק האם קיימות הנחיות טכניות ספיציפיות לשימוש ביישום ו/או לביצוע ההתקנה. (2) בטרם הורדת היישום למחשבי המשתמש יש לבצע גיבוי מלא של המחשב אליו מורד ו/או בו מותקן היישום. (3) יש לשמור ולהתקין את היישום בספריה ייעודית נפרדת שאינה כוללת כל יישום ו/או קובץ נוסף (4) מומלץ בטרם ביצוע התקנה ברשת – לבצע התקנה על גבי מחשב בודד ולוודא תקינות תהליך ההורדה ההתקנה ו/או השימוש בטרם ביצוע התקנה ברשת. בכל מקרה בו יוודע להוצאה על כשלים ו/או שיבושים ביישומים תנקוט ההוצאה מאמצים סבירים על מנת לתקן ו/או להסיר הליקוי ו/או השיבוש בהקדם האפשרי.

 

שלילת אחריות לנזקים

 

המשתמש יודע ומצהיר כי השימוש במאגר הוא ללא כל תשלום או תמורה אחרת מצידו.

 

בשום מקרה, ההוצאה לאור לא תישא באחריות לכל נזק, תשלום, הפסד, הוצאה, אבדן רווח, הפסקה בעסקים, אבדן מידע וכל נזק ישיר או עקיף הנובע מן השימוש במאגר. אחריותה היחידה של ההוצאה הינה כמפורט מפורשות ברישיון שימוש זה.

 

המשתמש מאשר ומסכים: כי בידיו היכולת לנקוט אמצעים (לרבות האמצעים המפורטים בתנאי שימוש אלו) על מנת לשלול ו/או להקטין משמעותית את הסיכונים הכרוכים בשימוש במאגר ובהתאם את הנזקים שעלולים להיגרם לו כתוצאה מכך.

 

סיום השימוש על ידי ההוצאה

 

אם המשתמש ו/או מי מטעמו יפר רישיון זה בהפרה יסודית תהיה ההוצאה רשאית להביא להפסקה מיידית של השימוש. בנוסף ומבלי לגרוע מיתר הוראות רישיון זה, בכל מקרה אחר, תהיה ההוצאה רשאית להפסיק את השימוש אם יתברר כי המשתמש ו/או מי מטעמו הפר את תנאי הרישיון ולא תיקנם בתוך שבעה ימים מיום שקיבל על כך הודעה מטעם ההוצאה.

 

ההוצאה שומרת לעצמה הזכות להפסיק את פעילות המאגר בכפוף לכך שההוצאה תפרסם באתר ההוצאה הודעה מוקדמת בת 60 יום.

 

שינויים ותוספות לתנאי הרישיון

 

ההוצאה לאור שומרת לעצמה הזכות לערוך תוספות ושינויים בתנאי רישיון שימוש זה, אשר ייכנסו לתוקף מפרסומם באתר ההוצאה.

 

דין ומקום שיפוט בלעדיים

 

על רישיון זה, לרבות בכל מחלוקת ו/או בכל עניין הנובע ממנו ו/או בקשר עימו, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל (ובמקרה בו מפנה הדין הישראלי לדין זר – לא תחול ההפניה לדין הזר).

 

לבית המשפט המוסמך עניינית במחוז תל-אביב, תהיה סמכות שיפוט בלעדית.

 


אישור הרישיון
קראתי ואני מאשר את תנאי השימוש :
רשיון השימוש באתר.